mysql dump for monitor easysdi 4.2.7

Added by Pardo Pérez Emilio over 4 years ago

Hello

the sql dump for monitor v2.10 is compatible with the monitor version on easy_sdi 4.2.7

Thanks

Epardo